Az intézmény székhelye, Napsugár Szolgáltató Központja, Harmónia Szolgáltató Központja, Olajág Otthon telephelye, valamint a TL házak által nyújtott szolgáltatások:

Az intézmény székhelye, szolgáltató központjai fővárosi illetőségű pszichiátriai beteg és fogyatékos személyek ápoló, gondozó otthonaként, az ellátására jogosult személyeknek ellátást, fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodó, differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást nyújt. 

Az intézményben azon krónikus pszichiátriai betegek ellátása történik, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. 

A lakószobák kisebb része két ágyas, vannak azonban nagyobb létszámú szobák is. Beköltözéskor a lakó behozhatja a napi életéhez nélkülözhetetlen eszközeit, pl.: óra, szórakoztató elektronikai tárgyait (rádió, magnó), ruházatát. Helyiségenként nővérhívó berendezés áll rendelkezésre. Rádió, televízió, videó a szobák egy részében, illetve társalgókban biztosított. A napi sajtó és egy olvasó-, illetve klubszoba is a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. Az egyéni és közösségi vallás gyakorlására az otthon közösségi helységeiben, illetőleg az otthon szomszédságában elhelyezkedő templomban van lehetőség. 

Az intézmény napi ötszöri, illetve orvosi javaslatra diétás vagy gyakoribb étkezést biztosít. Ehhez egy tágas ebédlő áll a lakók rendelkezésére. A napi étkezések lebonyolításában, előkészítésében tevékeny részt vállalnak a lakók is. Az intézmény lakói részére, idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. A szakemberek biztosítják a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerint szociális foglalkoztatást, valamint szocioterápiás foglalkoztatást, a lakó családi és társas kapcsolatai fenntartásának a feltételeit. 

A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A lakók hódolhatnak hobbijuknak, de a közösségért tenni akarók a műsorok, kirándulások szervezésében is részt vehetnek. Az ellátottak az otthonban működő kulturális szakkörök (irodalmi, kézműves, ének - zene - tánc, stb.) szolgáltatásait önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. Foglalkoztatási formák, programok: a foglalkoztatásban, illetve a munkában való részvétel a lakók részéről önkéntes. A pszichiátriai betegek intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő szociális foglalkoztatás keretében történik. 

A munkavégzésre képes lakók foglalkoztatása történhet: 

  -  fejlesztőfoglalkoztatásként
  -  támogatott akkreditált foglalkoztatás

A szocioterápiás foglalkozás célja a lakó meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése. A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg a fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.

Szocioterápiás foglalkoztatások formái: 

  -  munkaterápia
  -  terápiás és készségfejlesztő foglalkozás
  -  képzési célú foglalkozás 

Támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás során  a fogyatékos személyek, a pszicho-szociális fogyatékos személyek/pszichiátriai betegek - ide nem értve a demens személyeket - részére biztosítunk szolgáltatást, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja a lakhatási szolgáltatást, az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt, a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást. A szolgáltatást igénybevevő komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén a felügyeletet, az étkeztetést, a gondozást, a készségfejlesztést, a tanácsadást, a pedagógiai segítségnyújtást, a gyógypedagógiai segítségnyújtást, a szállítást, a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást biztosít. 

 
Szolgáltató Központok által biztosított szolgáltatások

  -  étkeztetés
  -  házi segítségnyújtás
  -  pszichiátriai betegek közösségi ellátása
  -  támogató szolgáltatás
  -  pszichiátriai betegek nappali ellátása
  -  fogyatékkal élők nappali ellátása

Olajág telephely által nyújtott szolgáltatások:

A telephely feladatellátása során három ellátási formát biztosít: szenvedélybetegek ápolását-gondozását, rehabilitációs, valamint rehabilitációs célú lakóotthoni ellátását.

A szocioterápia a humán tevékenységek teljes skáláját felölelő, a kapcsolatok dinamikájára céltudatosan épülő módszerek összessége, amelyek alapja a beteggel/klienssel/ellátottal és hozzátartozójával egyeztetett, és az egyén képességére, választására alapozott terv megalkotása.

Az intézmény minőségi szolgáltatások nyújtásával járul hozzá a szenvedélybeteg-ellátás új alapokra helyezéséhez. Célja, hogy az ellátást igénybe vevők integrált és teljes jogú tagjaivá váljanak a társadalomnak, illetve reintegrálódhassanak különböző közösségekbe, amennyiben függőségüket, illetve kontrollvesztő megnyilvánulásaikat megszüntetik. 

Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátott mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja: a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek megelőzésére egyéni, csoportos megbeszélést, a pszichoedukációt, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, rehabilitációs tervek megvalósítását, valamint a hitélet gyakorlását. A mentálhigiénés ellátás keretében is segítik az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok, a terápiás közösség működését. Az intézmény lakói kapcsolatot tartanak fenn önsegítő csoporttal.

A rehabilitáció tartalma elsősorban az ellátottak egészségügyi állapotának megfelelő szintre hozatala, szinten tartása, a készség- és képességzavarokkal összefüggésben a funkciók javítása, a munkavégző képesség helyreállítása, a szorongás, a félelem és a rossz hangulat feloldása, a megküzdés fejlesztése, a szociális kompetencia és szociális integráció javítása, az autonómia fokozása, a betegségnek megfelelő viselkedés kialakítása, a rizikóviselkedések módosítása, az önkontroll kialakítása és a stressz-menedzsment. 


Szociális foglalkoztatásban részt vevők székhely és telephelyek száma összesen: 73 fő

Mt. szerinti jogviszony keretében 6 fő

Fejlesztési jogviszony keretében  25 fő

 

KÉZMŰ Nonprofit Kft. 

Külső foglalkoztatónál akkreditált foglalkoztatásban részt vevők száma: 15 fő

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a saját otthonukban élő, 65 év feletti, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szoruló emberek igényelhetik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során az alábbiakat biztosítjuk:

  • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
  • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
  • szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.

Az igénylő személy segélyhívása esetén a 24 órában ügyelő gondozónő a helyszínre megy, ellátja a gondozottat, és megteszi a szükséges intézkedést.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az alábbiakban felsorolt településeken végez intézményünk: 

Zalaszentgrót járás területén:

Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj, Türje, Zalabér, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalavég községek közigazgatási területe.

Zalaegerszeg járás területén:

Almásháza község közigazgatási területe.

Keszthely járás területén:

Vindornyaszőlős, Zalacsány községek közigazgatási területe. 

 

Forduljon hozzánk bizalommal!

Tisztelettel:

Ódor Richárd
intézményvezető

Weboldalunkon sütiket használunk

A fagyongyotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.