ESEMÉNYNAPTÁR

March 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

Üdültetés

Az intézmény székhelye, Boróka Otthon és Domb Otthon telephelyei által nyújtott szolgáltatások:

Az intézmény székhelye, Boróka Otthon és Domb Otthon telephelyei fővárosi illetőségű pszichiátriai beteg és fogyatékos személyek ápoló, gondozó otthonaként, az ellátására jogosult személyeknek ellátást, fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodó, differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást nyújt.
Az intézményben azon krónikus pszichiátriai betegek ellátása történik, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.
A lakószobák kisebb része két ágyas, vannak azonban nagyobb létszámú szobák is. Beköltözéskor a lakó behozhatja a napi életéhez nélkülözhetetlen eszközeit, pl.: óra, szórakoztató elektronikai tárgyait (rádió, magnó), ruházatát. Helyiségenként nővérhívó berendezés áll rendelkezésre. Rádió, televízió, videó a szobák egy részében, illetve társalgókban biztosított. A napi sajtó és egy olvasó-, illetve klubszoba is a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. Az egyéni és közösségi vallás gyakorlására az otthon közösségi helységeiben, illetőleg az otthon szomszédságában elhelyezkedő templomban van lehetőség.
Az intézmény napi ötszöri, illetve orvosi javaslatra diétás vagy gyakoribb étkezést biztosít. Ehhez egy tágas ebédlő áll a lakók rendelkezésére. A napi étkezések lebonyolításában, előkészítésében tevékeny részt vállalnak a lakók is. Az intézmény lakói részére, idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. A szakemberek biztosítják a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerint szociális foglalkoztatást, valamint szocioterápiás foglalkoztatást, a lakó családi és társas kapcsolatai fenntartásának a feltételeit.
A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A lakók hódolhatnak hobbijuknak, de a közösségért tenni akarók a műsorok, kirándulások szervezésében is részt vehetnek. Az ellátottak az otthonban működő kulturális szakkörök (irodalmi, kézműves, ének - zene - tánc, stb.) szolgáltatásait önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. Foglalkoztatási formák, programok: a foglalkoztatásban, illetve a munkában való részvétel a lakók részéről önkéntes. A pszichiátriai betegek intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő szociális foglalkoztatás keretében történik.
A munkavégzésre képes lakók foglalkoztatása történhet:
* fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásként
* munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében
* támogatott akkreditált foglalkoztatás

A szocioterápiás foglalkozás célja a lakó meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése. A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg a fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.

Szocioterápiás foglalkoztatások formái:
·         munkaterápia
·         terápiás és készségfejlesztő foglalkozás
·         képzési célú foglalkozásOlajág telephely által nyújtott szolgáltatások:

A telephely feladatellátása során három ellátási formát biztosít: szenvedélybetegek ápolását-gondozását, rehabilitációs, valamint rehabilitációs célú lakóotthoni ellátását.
A szocioterápia a humán tevékenységek teljes skáláját felölelő, a kapcsolatok dinamikájára céltudatosan épülő módszerek összessége, amelyek alapja a beteggel/klienssel/ellátottal és hozzátartozójával egyeztetett, és az egyén képességére, választására alapozott terv megalkotása.
Az intézmény minőségi szolgáltatások nyújtásával járul hozzá a szenvedélybeteg-ellátás új alapokra helyezéséhez. Célja, hogy az ellátást igénybe vevők integrált és teljes jogú tagjaivá váljanak a társadalomnak, illetve reintegrálódhassanak különböző közösségekbe, amennyiben függőségüket, illetve kontrollvesztő megnyilvánulásaikat megszüntetik.
Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátott mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja: a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek megelőzésére egyéni, csoportos megbeszélést, a pszichoedukációt, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, rehabilitációs tervek megvalósítását, valamint a hitélet gyakorlását. A mentálhigiénés ellátás keretében is segítik az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok, a terápiás közösség működését. Az intézmény lakói kapcsolatot tartanak fenn önsegítő csoporttal.
A rehabilitáció tartalma elsősorban az ellátottak egészségügyi állapotának megfelelő szintre hozatala, szinten tartása, a készség- és képességzavarokkal összefüggésben a funkciók javítása, a munkavégző képesség helyreállítása, a szorongás, a félelem és a rossz hangulat feloldása, a megküzdés fejlesztése, a szociális kompetencia és szociális integráció javítása, az autonómia fokozása, a betegségnek megfelelő viselkedés kialakítása, a rizikóviselkedések módosítása, az önkontroll kialakítása és a stressz-menedzsment.

Szociális foglalkoztatásban részt vevők székhely és telephelyek száma összesen: 73 fő
Munka-rehabilitáció: 49 fő
Fejlesztő-felkészítő: 7 fő

KÉZMŰ Nonprofit Kft.
Külső foglalkoztatónál akkreditált foglalkoztatásban részt vevők száma: 15 főForduljon hozzánk bizalommal!
Tisztelettel:
Ódor Richárd
intézményvezető